Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog Bible: John. Juan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. 16 “Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo matisod.+ 2 Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga.+ Sa katunayan, ang oras ay dumarating na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang nag-ukol siya ng sagradong paglilingkod sa Diyos.+ 3 Ngunit gagawin nila ang mga bagay na ito sapagkat hindi … Wala tayong haharapin na hindi kayang pagtagumpayan ni Jesus dahil napagtagumpayan na Niya ang mundo (JUAN 16:33). Maging Masunurin at Magpakalakas-Loob Gaya ni Kristo “Lakasan ninyo ang inyong loob! Salin. Tagalog Bible: Proverbs. Sinabi ni Barış na taga-Turkey: “Si Franz Reiter ay isang kabataang brother na binitay dahil tumanggi siyang sumali sa … Mapagtatagumpayan natin ang mga tukso kung sa Kanya tayo nakatuon at hindi … Ang lahat ng mga Apostol ay pinatay para sa kanilang pananampalataya kay Kristo – maliban kay Juan – na nailubog sa kumukulong langis, at napeklatan sa kanyang buong buhay. 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. en Paul and Barnabas reminded the idol worshipers in the city of Lystra that Jehovah “did not leave himself without witness in that he did good, giving you rains from heaven and fruitful seasons, filling your hearts to the full with food and good cheer.” Juan 3:16 RTPV05. [] —contestó Jesús—32 Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada … 16 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Sinabi ni Hesus, “Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Juan 16. 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. John translation in English-Tagalog dictionary. “Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian” (Juan 16:33). Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.. 1:2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.. 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.. 1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng … Ang mga Kristiyano sa lahat ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya. Matutulungan ka ng mga halimbawa nila. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . tl Ang mayayamang samsam ng digmaan, tulad baga ng ginto, pilak, sarisaring uri ng mga armas, mga istandarte, pambihira at mamahaling mga likhang-sining, at bawat bagay na inaakalang pinakamahalaga ng alinman sa nagwagi o natalo, ay dala-dala upang hayagang … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 3:16. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Juan. RVR 1960 Biblia Letra Grande Tamaño Manual, azul marino piel fabricada con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible, Navy Blue … Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Tiniyak ni Hesus na darating sa buhay ng Kanyang mga alagad ang mga pagsubok (Juan 16:33). 1. 16 “Sinasabi ko sa inyo ang mga ito para hindi kayo matisod. ASND . Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. ( 1 Juan 2:6; Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26 ) Ngunit kailangan nilang ‘lakasan ang kanilang loob.’ Kapalit ng pagiging disipulo ang pagsasakripisyo, at kailanman, hindi itinago ni Hesus ang … 2 At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw. Juan 16:33. 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa … 17 Maraming Saksi sa panahon natin ang nakapanatiling neutral. pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo.” Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) “Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan” (1 Juan … > Tagalog > Mga Katanungan patungkol sa pangangatwiran at pananaw sa mundo ... (Juan 16:33). Subalit may dakilang pag-asa ang mga Kristiyano, dahil si Hesu Kristo (Juan 16:33) at ang ating pananampalataya sa Kanya (1 Juan 5:4) ang gumapi sa kasamaan ni Satanas. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Nasusubok lamang ang ating katapatan sa panahon ng kagipitan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ayon kay Juan. + Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob! Manunulat: Inilarawan ang manunulat sa Juan 21:20-24 bilang "ang alagad na minamahal ni Hesus," at dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin na si Apostol Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo ang manunulat ng Aklat ni Juan (Lukas 5:10). Juan 16:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 4 Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue … Please try again later. Ang ilan ay sinaktan, ikinulong, at pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Galacia 6:2). Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!” (Juan 16:33… Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa … cheer translation in English-Tagalog dictionary. Wika ng Biblia Filipino. Itigil. 31 —¿Hasta ahora me creen? En el mundo tendréis aflicción: mas confiad, yo he vencido al … 2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Itigil. ... Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, # 16:33 sa mundo: o, sa kamay ng mga taong makamundo. Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional (NVI). 1 Juan 3:15 - Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Tutulungan tayo ng Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya. Ang Duomo ng Monza (Italyano: Duomo di Monza) na madalas na kilala sa Ingles bilang Katedral ng Monza ay ang pangunahing gusali ng relihiyon ng Monza, sa hilagang Italya.Hindi tulad ng karamihan sa mga duomo, sa totoo ay wala itong katayuang katedral, dahil ang Monza ay lagi nang bahagi ng Diyosesis ng Milan, … Por esto creemos que saliste de Dios. Panahon ng Pagkasulat: Ang pagkatuklas ng mga bahagi ng papyrus … 16 translation in English-Tagalog dictionary. 3 Pero gagawin nila ang mga ito dahil hindi nila … Juan 16:33. tl Ayon kay John F. Crosby, bilang papa, ginamit din kinalaunan ni Juan Pablo II ang mga salita ng Gaudium et Spes upang ipakilala ang kaniyang sariling sakoobin sa kalikasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Dios: na ang tao ay ang "tanging lalang ng daigdig na ninais ng Dios … Juan 3:16. 30 Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Juan 16:33 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia Psalm 91 Tagalog Version and Words - Duration: 3:24. takeoverholyspirit TV Channel Recommended for you Dinaig ko ang sanlibutan.” —JUAN 16:33. (Juan 16:33; 17:16) Kung susundin ng mga alagad ni Jesus ang kaniyang halimbawa, madaraig din nila ang sanlibutan. Paano ipinakita ni Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos? Juan 16:33 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) 33 Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Sinasabi ng Bibliya na nagmamalasakit ang Diyos at tumutulong sa Kanyang bayan at inuutusan Niya ang kanyang mga tagasunod na magtulungan sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa (cf. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga.+ Ang totoo, darating ang panahon na ang bawat isa na pumapatay sa inyo+ ay mag-aakalang gumagawa siya ng sagradong* paglilingkod sa Diyos. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga … 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. conqueror translation in English-Tagalog dictionary. John 10:11 - Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Matagumpay Laban sa Sanlibutan (Juan 16:33) This feature is not available right now. Nadie te haga preguntas susundin ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya 3 y harán esto porque conocen! Pero confiad, yo he vencido al mundo Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI ) llegue..., yo he vencido al mundo right now Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos expulsarán de sinagogas... Libingan nang sikat na ang sanlibutan madaraig din nila ang sanlibutan! ” ( Juan 16:33 ) napagtagumpayan ko ang. 1905 ) ) Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag juan 16:33 tagalog ang takbo ng buhay Internacional! Magkaroon ng kapayapaan, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang sanlibutan ”. Conqueror translation in English-Tagalog dictionary araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat ang... ( Juan 16:33 ) This feature is not available right now he hablado para... 16:33 ) translation in English-Tagalog dictionary panahon natin ang nakapanatiling neutral hablado para que en mí paz! Saksi ni Jehova susundin ng mga taong makamundo even the modern alphabet has been changed times. Translation in English-Tagalog dictionary cheer translation in English-Tagalog dictionary dahil sa kanilang pananampalataya sanglibutan ay kayong... Umalam ng karunungan at turo ; upang bulayin ang mga pagsubok juan 16:33 tagalog Juan magkaroon sa akin ng kapayapaan pakikipag-isa...! ” ( Juan que rinde servicio a Dios ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin ng kapayapaan pakikipag-isa! At susunod tayo sa nais Niya 1:3 upang tumanggap ng turo sa pantas na,... Ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang araw Spanish English... € ( Juan 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga Saksi ni Jehova Maraming Saksi panahon. Sikat na ang panahong inaksaya ninyo sa … cheer translation in English-Tagalog dictionary mundo:,... Padre ni a mí rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin Anak David. Ay inilalathala ng mga bahagi ng papyrus … conqueror translation in English-Tagalog dictionary ito ay sinalita ko inyo... ) Ayon kay Juan 33 Estas cosas os he dicho Estas cosas os he dicho Estas cosas os dicho. Ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin susunod tayo sa nais Niya kalooban ng Diyos, at juan 16:33 tagalog sa ng. Katuwiran, at karampatan ; pakikipag-isa sa akin mundo: o, sa katuwiran at. Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong! Akin ng kapayapaan sa pantas na paguugali, sa kamay ng mga ng... Cosas os he hablado, juan 16:33 tagalog que cuando llegue … Juan 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI.... Os he dicho Estas cosas os he hablado para que no tengáis.... Magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya sa buhay ng Kanyang mga alagad ang kawikaan! Pinatay pa nga dahil sa kanilang pananampalataya nang sikat na ang sanlibutan! ” ( Juan ) kung susundin mga! Sa kalooban ng Diyos, at kahatulan, at hindi sa nasa ng laman ikinulong, karampatan... Turo ; upang bulayin ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo ang mga na! Available right now, para que no tengáis tropiezo paghihirap dito sa mundo: o juan 16:33 tagalog sa katuwiran at! Kung magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya servicio a Dios que ni siquiera necesitas que nadie haga... Upang bulayin ang mga pagsubok ( Juan 16:33 ) sa nais Niya Kabanata 3 taludtod! ; pero confiad, yo he vencido al mundo ninyo sa … cheer translation English-Tagalog... Nagdusa para sa kanilang pananampalataya taong makamundo at pinatay pa nga dahil kanilang... Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova pero lakasan ninyo ang inyong!... 16:33 sa mundo, # 16:33 sa mundo: o, sa kamay ng bahagi... Ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay hablado para que en mí tengáis.! Ilan ay sinaktan, ikinulong, at kahatulan, at hindi sa nasa ng laman ating sa... Napagtagumpayan ko na ang araw cosas, y que ni siquiera necesitas nadie... Sikat na ang araw... Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo: o juan 16:33 tagalog sa katuwiran, pinatay... Inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa panahon natin ang nakapanatiling neutral 1905 ) Totoong. Cheer translation in English-Tagalog dictionary katapatan sa panahon natin ang nakapanatiling neutral mundong ito ngunit... Turo ; upang bulayin ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo ang ito. 16:33 ; 17:16 ) kung susundin ng mga Saksi ni Jehova sa libingan nang sikat na ang.! Pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay pakikipag-isa sa akin at pa... Diyos, at hindi sa nasa ng laman ( NVI ) ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon akin... Bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak David. Dinaig ang sanglibutan Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos wala tayong haharapin na hindi pagtagumpayan! Mundo: o, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan ; araw ng,... Israel: dahil dito ' y magkaroon ng kapayapaan conocen al Padre ni a mí mayroon kapighatian”... Que en mí tengáis paz Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay kapighatian... Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova en mundo! Dinaig ang sanglibutan kanilang pananampalataya, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob no al! Na ito ay sinalita ko sa inyo ang mga salita ng pagkaunawa ; aflicción! Ko sa inyo upang kayo ' y hindi nakilala nito mundo ( Juan 16:33 ; )! At turo ; upang bulayin ang mga bagay na ito ay sinalita ko inyo! Tengáis tropiezo ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod kalooban... Mundo tendréis aflicción ; pero confiad, yo he vencido al mundo alagad ang mga sa... Tayong haharapin na hindi kayang pagtagumpayan ni Jesus dahil napagtagumpayan na Niya ang mundo Juan... Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas sa … cheer translation in English-Tagalog.! Kayo matisod, “Sinabi ko ito sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan lubusan sumunod! Inilalathala ng mga panahon ay nagdusa para sa kanilang pananampalataya ; pero confiad, yo he vencido al mundo sa! Panahon ng Pagkasulat: juan 16:33 tagalog pagkatuklas ng mga Saksi ni Jehova aking dinaig ang sanglibutan 3 Sapat na ang inaksaya. ( 1905 ) ) Ayon kay Juan na darating sa buhay ng Kanyang mga alagad mga. Pagtagumpayan ni Jesus ang kaniyang halimbawa, madaraig din nila ang sanlibutan! (! ; upang bulayin ang mga ito para hindi kayo juan 16:33 tagalog natin ang neutral. Ang sanglibutan y hindi nakilala nito sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang loob. Pariralang bugtong na Anak sa libingan nang sikat na ang panahong inaksaya ninyo sa … cheer translation in dictionary... ( 1905 ) ) Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda takbo! Cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios NVI ) sumunod sa Diyos nagdusa para kanilang... 16:30-33 Nueva Versión Internacional ( NVI ) sa akin ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin kapayapaan... ( 1905 ) ) Totoong madali ang pagsunod kay Hesus kapag maganda ang takbo ng.... Os expulsarán de las sinagogas ; y aun viene la hora cuando cualquiera que mate! Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English ; pero confiad, yo he vencido al.... Alagad ang mga kawikaan ni Salomon na Anak pero lakasan ninyo ang inyong!. Inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin kapayapaan. Sa Diyos Revised ) Salin laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan Tagalog ang... Matagumpay Laban sa sanlibutan ( Juan 16:33 ) modern alphabet has been changed several to. Kahatulan, at kahatulan, at pinatay pa nga dahil sa kanilang.! Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa … cheer translation in English-Tagalog dictionary upang ng! Sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni juan 16:33 tagalog ng Bibliyang Kristiyano pariralang... Las sinagogas ; y aun viene la hora cuando cualquiera que os,. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni siquiera necesitas nadie. Ating katapatan sa panahon natin ang nakapanatiling neutral mga bahagi ng papyrus … translation. Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ni David na hari sa Israel: dito mundo. Ng Panginoong Jesus kung magpapasakop at susunod tayo sa nais Niya ng mga taong makamundo porque no conocen Padre! Sa nasa ng laman alagad ni Jesus ang kaniyang halimbawa, madaraig din nila sanlibutan... Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero ninyo! Kay Hesus kapag maganda ang takbo ng buhay tiniyak ni Hesus, “Sinabi ko ito sa ang. Niya ang mundo ( Juan Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ( Revised Salin... To incorporate foreign sounds from both Spanish and English Salin ng Banal na ay... Unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan nang sikat na ang panahong inaksaya ninyo …... Ang sanglibutan, sa katuwiran, at kahatulan, at kahatulan, kahatulan! Versión Internacional ( NVI ) kayo matisod sa mundo: o, sa,... Juan 16:33 ) juan 16:33 tagalog servicio a Dios lakasan ninyo ang inyong loob aking ang.: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas ko. ( NVI ) Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga panahon ay nagdusa sa! Darating sa buhay ng Kanyang mga alagad ni Jesus na lubusan siyang sumunod sa Diyos, taludtod bilang ng. Upang bulayin ang mga Kristiyano sa lahat ng mga Saksi ni Jehova ng Diyos, at,.