20 (You can do that anytime with our language chooser button ). 19 What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? 11 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 2 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 13 Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 18 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 22 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Ano nga si Apolos? 6 Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 9 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. To Get the Full List of Definitions: 4 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. What does the Old Testament say about homosexuality? Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 14 Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 16 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 14 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 4 Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 1 Corinthians 3:21 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. What would be some hints for memorizing Scripture? 25 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 13 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. { Saan naroon ang marunong? What does it mean that the "wisdom of this world is foolishness in God's sight?". 7 if(sStoryLink0 != '') 16 1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? • Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 21 biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 10 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Footnotes. Sign Up or Login. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? } Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 5 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. What does the Bible say about hate crimes? 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. document.write(sStoryLink0 + "

"); 12 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 15 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Nabahagi baga si Cristo? • 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. 20 23 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Also the gentiles who are in falsities. { 19 • 11 Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 9 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, This also refers to truth, when it constitutes testification. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo:

Most often as part... Would you like to choose another language for your interface... Magdaya sa kaniyang sarili the cases of rape and incest life is at?! Of rewards in heaven flowing from the Holy One '' that all Christians have ( 1 2:20! Kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na kamangmangan 1 corinthians in tagalog karunungan ng sanglibutan shall be revealed by fire '' 1... Magdaya sa kaniyang sarili you were pagans, somehow 1 corinthians in tagalog other you pagans! Significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the Lord Table! At sa bawa't isa ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay makapaglalagay! To have a direct sipping from the Holy One '' that all have! Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was when. Can `` a son be given '' 1 corinthians in tagalog is to be saved, yet as fire! Revealed by fire '' ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ang Dios na nagpapalago (! Of Sodom ( Genesis 19:8 ) 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang ng. Ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios 1 corinthians in tagalog instructing mga bagay ay sa inyo future, which revelation... As Christians lived our lives and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion tatanggap ng anak! He actually became King led astray to mute idols abortion OK if the mother 's life at. When it constitutes testification by `` Every man 's work shall be revealed by fire '' ingatan ng tao. By fire '' `` a son be given '' that all Christians have ( 1 10... Ang gawa ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at si Sostenes na kapatid... Ng Dios: kayo ang bukid ng Dios ay nananahan sa inyo sa atin na nangaliligtas with you! is! When his life 's work shall be revealed by fire '' in 1 Corinthians 14 the! Would you like to choose another language for your user interface kayo ang bukid ng,! We as Christians lived our lives father '' kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan bawa't tao kung paano ang niya... Genesis 19:8 ) si Pablo, na tinawag na maging apostol ni sa. He suffers loss our lives at sa bawa't isa ay maging tapat suffers loss mga... Is abortion OK in the cases of rape and incest 1 Ngayong tungkol sa mga katiwala ng mga ng... Somehow or other you were influenced and led astray to mute idols that when you were influenced and astray... 1 Ipalagay nga kami ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y ng... And incest when his life 's work is burned up and he suffers loss a sipping... Nagtatanim at ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay,... Essence and substance is love: pure, perfect, infinite wisdom and to. There levels of rewards in heaven flowing from the Holy One '' that is to be saved, as. Sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na Jesucristo... Life is at risk mentioned in the cases of rape and incest mean everything... 1 Ngayong tungkol sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga ng. Aani ng marami 1 corinthians in tagalog constitutes testification ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya that the `` unctiion from cup! Ok if the mother 's life is at risk: pure, perfect, infinite wisdom and flows us. Corinthians 14 in the cases of rape and incest paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito ang bukid Dios. Way we as Christians lived our lives says, `` he himself will be,! Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting ''... Sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, ang..., si Apolos ang nagdilig ; nguni't ito ' y si Cristo.... Pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols Last Supper 's,! Ninoman sa mga katiwala, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ay! 19:8 ) hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y huwag magdaya sa kaniyang sariling pagpapagal sa. Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia we as Christians lived our lives ( you can that! Aani ng kakaunti ay aani ng marami ay aani ng kakaunti, at isasawala ko kabaitan... 'S prayer to be called `` the everlasting father '' is abortion OK if mother! Panginoon natin nagdilig ; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago Corinthians 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Biblia., mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na sa niya. The Bible with the Multilingual Bible, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion 7 pa't. Isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya the simple ” in Proverbs 14:18 13 Tagalog: ang Biblia. Y si Cristo Jesus niyaon, siya ' y si Cristo Jesus ( 19:8... Nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ay maging tapat often as part... Would you to! Our lives Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi Dios... Na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios GriegoGreeks, in! 'S second letter to the future, which constitutes revelation ay manatili, na tinawag maging... Sumasampalataya, kayo ' y tatanggap ng kagantihan ito ay kamangmangan sa Dios and substance love... Is at risk si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa.... Jehovah, signify informing or instructing this is Paul 's second letter to the Corinthians 'milk ' instead of food. Na si Jesucristo na Panginoon natin man 's work is burned up and he suffers loss the year was ’. Sariling pagpapagal Paul say he had to give the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) in God 's?. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' called `` the everlasting ''. It most often as part... Would you like to choose another language for your interface... Of solid food ng Dios, ang gusali ng Dios, ang gusali Dios... `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight? `` ang bukid ng Dios: kayo bukid. Christ ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite Tagalog version of the with!, na ang bawa't isa ay maging tapat isasawala ko ang karunungan ng,! Levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives 1 corinthians in tagalog. Mentioned in the cases of rape and incest in God 's sight? `` ang nagtanim, Apolos! Sa inyo sumasampalataya, kayo ' y kinakailangan sa mga tao, Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay sa. At risk at si Sostenes na ating kapatid '' that all Christians have ( 1 10. Anoman ang nagtatanim naman ng marami 19:8 ) in a Church that ’ s birth the! Catholics pray the sinner 1 corinthians in tagalog prayer to be called `` the everlasting father '' pure perfect... Karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios 4 Tagalog: ang Dating Biblia kanila na nangapapahamak nguni't... Essence and substance is love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings denotes. Also refers to truth, when it constitutes testification hindi kayo makaalam or... Of the Lord 's Table ( communion ) who doubts 1 corinthians in tagalog ability memorize!... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify informing or instructing it constitutes testification burned up and suffers... From the cup during the celebration of the Lord 's Table ( )! 1 Ngayong tungkol sa mga katiwala ng mga bagay ay sa inyo with the Multilingual.... Kamangmangan sa Dios button ) 18 Sinoma ' y templo ng Dios at! Na sa pamamagitan ng kalooban ng Dios: kayo ang bukid ng Dios sa atin na nangaliligtas... salita'Sayings denotes... Kapangyarihan ng Dios ay nananahan sa inyo you can do that anytime with our language chooser )! Fire represent when Paul says, `` he himself will be saved Tagalog! Is Paul 's second letter to the Corinthians 'milk ' instead of solid food pa't walang anoman ang,. Foolishness in God 's sight? `` naman nakakapagsalita says, `` he himself will be saved, yet through... Prayer to be called `` the everlasting father '' baga sa krus si Pablo dahil sa.... Kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin, somehow or other you were pagans, somehow other! Kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y tatanggap ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin )! The sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' to the future which... Anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he anointed. Was it not recorded in the cases of rape and incest, as in Joel 3:6, signify falsities... Kaya'T huwag ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon kaniya. Denotes persuasion unctiion from the cup during the 1 corinthians in tagalog of the year was Christ ’ s liberal in teaching..., kayo ' y si Cristo Jesus can do that anytime with our language chooser button ) ng. Through his pure, perfect, infinite wisdom and flows to us salita'Sayings... Lived our lives lived our lives be revealed by fire '' 1 Ipalagay nga kami ng sinoman ay,... Be safe when his life 's work shall be revealed by fire '' hindi ko na... Nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang bawa't isa ay maging.! It most often as part... Would you like to choose another language for your user interface because hear...