Isaiah 65:15 You will leave behind your name as a curse for My chosen ones, and the Lord GOD will slay you, but to His servants He will give another name. He is a passionate Writer. 19 அவர்களிடையே ஓர் அடையாளத்தை நான் ஏற்படுத்துவேன்; அவர்களுள் எஞ்சியிருப்போரை மக்களினத்தாரிடையே அனுப்பி வைப்பேன்; அவர்கள் தர்சீசு, பூல், வில்வீரர் வாழும் லூது, தூபால், யாவான், தொலையிலுள்ள தீவு நாடுகள் ஆகியவற்றிற்குச் செல்வார்கள். They Did Evil In My Sight And Chose What Displeases Me.". 66 This is what the Lordsays: “Heaven is my throne,(A) and the earth is my footstool. மகப்பேற்றுக்குக் காரணமான நான் கருப்பையை அடைத்துவிடுவேனா? English:- "Rejoice With Jerusalem And Be Glad For Her, All You Who Love Her; Rejoice Greatly With Her, All You Who Mourn Over Her. பிரசவ நேரம் நெருங்குமுன்னே ஆண்மகவை ஈன்றாள்! English:- As A Mother Comforts Her Child, So Will I Comfort You; And You Will Be Comforted Over Jerusalem.". True Worship and False - Thus says the Lord: “Heaven is My throne, And earth is My footstool. 2 இவை அனைத்தையும் என் கைகளே உண்டாக்கின; இவை யாவும் என்னால் உருவாகின, என்கிறார் ஆண்டவர். These cookies do not store any personal information. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for Isaiah 66 58 found (72 total) alternate case: isaiah 66 Myomancy (288 words) exact match in snippet view article find links to article "theriomantic" method of divination which might be implied in the Bible verse Isaiah 66:17.In the context of Western history, certain mouse or rat vocalizations Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. English:- This Is What The Lord Says: "Heaven Is My Throne, And The Earth Is My Footstool. Where is the house that you will build Me? Who Has Ever Seen Such Things? 66 Says Jehovah, The sky is my throne and the earth my footstool: what house is there that you should build for me, and what place that should be my resting-place? READING PLAN FOR THE MONTH OF JULY; 1st PORTION 2nd PORTION 3rd PORTION DATE BOOK CHAPTER BOOK CHAPTER BOOK CHAPTER 1: 1 Samuel: 13: Isaiah : 56 - 57: Revelation and where is the place of my rest? 12 ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே; ஆறுபோல் நிறைவாழ்வு பாய்ந்தோடச் செய்வேன்; பெருக்கெடுத்த நீரோடைபோல் வேற்றினத்தாரின் செல்வம் விரைந்து வரச் செய்வேன்; நீங்கள் பால் பருகுவீர்கள்; மார்பில் அணைத்துச் சுமக்கப்படுவீர்கள்; மடியில் வைத்துத் தாலாட்டப்படுவீர்கள். We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Tamil Christian Songs .IN. But this is the man to whom I will look, he that is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. 5 ஆண்டவரின் வாக்குக்கு நடுநடுங்குவோரே, இதைக் கேளுங்கள்; என் பெயர் பொருட்டு உங்களை வெறுத்து ஒதுக்கும் உங்கள் உறவின் முறையார் “நாங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியைக் காணும் பொருட்டு ஆண்டவர் தம் மாட்சியைக் காண்பிக்கட்டும்” என்கிறார்கள். They Have Chosen Their Own Ways, And Their Souls Delight In Their Abominations; English:- So I Also Will Choose Harsh Treatment For Them And Will Bring Upon Them What They Dread. 1. என்கிறார் உங்கள் கடவுள். "This Is The One I Esteem: He Who Is Humble And Contrite In Spirit, And Trembles At My Word. 3 அவர்களுக்கு இளம் காளையை வெட்டிப் பலியிடுவதும் மனிதரைக் கொலைச்செய்வதும் ஒன்றாம்; ஆட்டுக் குட்டியைப் பலியாகக் கொடுப்பதும் நாயின் கழுத்தை முறிப்பதும் ஒன்றாம்; உணவுப் படையலைப் படைப்பதும், பன்றியின் இரத்தத்தை ஒப்புக் கொடுப்பதும் ஒன்றாம்; நினைவுப் படையலாகிய தூபம் காட்டுதலைச் செய்வதும் சிலைகளை வணங்குதலும் ஒன்றாம்; அவர்கள் தங்கள் வழிகளையே தெரிந்தெடுத்துள்ளனர்; தங்கள் அருவருப்புகள் மீது அவர்கள் உள்ளம் மகிழ்கின்றது. Chords Lyrics. 13 தாய் தன் பிள்ளையைத் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன்; எருசலேமில் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள். This Tamil Bible module is completely free of cost. And where is the place of My rest? It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Can A Country Be Born In A Day Or A Nation Be Brought Forth In A Moment? Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. English:- "And I, Because Of Their Actions And Their Imaginations, Am About To Come And Gather All Nations And Tongues, And They Will Come And See My Glory. The Worship God Demands - Thus says the LORD: “Heaven is my throne and the earth is my footstool; what is the house which you would build for me, and what is the place of my rest? 3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Says The Lord . This website uses cookies to improve your experience. 4 நானும் அவர்களுக்குரிய தண்டனையைத் தேர்ந்து கொள்வேன்; அவர்கள் அஞ்சுகின்றவற்றை அவர்கள்மீது வரச்செய்வேன்; ஏனெனில், நான் அழைத்தபோது எவரும் பதில் தரவில்லை; நான் பேசியபோது அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை; என் கண்முன்னே தீயவற்றைச் செய்தார்கள்; நான் விருப்பாதவற்றைத் தெரிந்தெடுத்தார்கள். Offenbarung Kapitel – 22 – Luther Bible – 1545. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Tamil தமிழ் ... Isaiah 40-66. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. எத்தகைய இடத்தில் நான் ஓய்வெடுப்பேன்? All these things my hand has made, and so all these things are mine, says the LORD. எத்தகைய இடத்தில் நான் ஓய்வெடுப்பேன்? Isaiah is divided into 66 chapters, paralleling the Bible's 66 books. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for Isaiah 66 58 found (72 total) alternate case: isaiah 66 Myomancy (288 words) exact match in snippet view article find links to article "theriomantic" method of divination which might be implied in the Bible verse Isaiah 66:17.In the context of Western history, certain mouse or rat vocalizations But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. 17 They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the Lord. English:- For You Will Nurse And Be Satisfied At Her Comforting Breasts; You Will Drink Deeply And Delight In Her Overflowing Abundance.". Yet They Will Be Put To Shame. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). English:- But Whoever Sacrifices A Bull Is Like One Who Kills A Man, And Whoever Offers A Lamb, Like One Who Breaks A Dog's Neck; Whoever Makes A Grain Offering Is Like One Who Presents Pig's Blood, And Whoever Burns Memorial Incense, Like One Who Worships An Idol. 66 Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? (1-2) The greatness of God, and proper response of man. 21 மேலும் அவர்களுள் சிலரைக் குருக்களாகவும் லேவியராகவும் நியமிப்பேன், என்கிறார் ஆண்டவர். Where is the house that you will build Me? English:- "Those Who Consecrate And Purify Themselves To Go Into The Gardens, Following The One In The Midst Of Those Who Eat The Flesh Of Pigs And Rats And Other Abominable Things-they Will Meet Their End Together," Declares The Lord . Isaiah, prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named, a significant contributor to Jewish and Christian traditions. English:- Who Has Ever Heard Of Such A Thing? English:- Hear The Word Of The Lord , You Who Tremble At His Word: "Your Brothers Who Hate You, And Exclude You Because Of My Name, Have Said, 'Let The Lord Be Glorified, That We May See Your Joy!' This Tamil Bible module is completely free of cost. Let every one make use of "Word Of God". Early Messages Of Isaiah (2-5) Isaiah's Vision Of The Holy God (6) Judah's True Hope: The Messianic King (7-12) Prophecies Concerning The Nations (13-27) The Source Of True Deliverance (28-35) Historical Interlude (36-39) The One True God Versus Idols (40-48) Salvation Through The Suffering Servant (49-53) The Future Glory For God's People (54-66) 2 இவை அனைத்தையும் என் கைகளே உண்டாக்கின; இவை யாவும் என்னால் உருவாகின, என்கிறார் ஆண்டவர். English:- See, The Lord Is Coming With Fire, And His Chariots Are Like A Whirlwind; He Will Bring Down His Anger With Fury, And His Rebuke With Flames Of Fire. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 9 பேறுகாலத்தை ஏற்படுத்திய நான் மகப்பேற்றைத் தடை செய்வேனா? A part of Tamil Christian Songs .org. The LORD will repay His enemies. ஒரு நொடிப்பொழுதில் மக்களினம் ஒன்று பிறக்கக்கூடுமா? Episode 23 • 8:06 The Book of Isaiah carries on the theme of judgment and hope, laying the groundwork for God's kingdom, a new Covenant and renewed creation in the future. English:- From One New Moon To Another And From One Sabbath To Another, All Mankind Will Come And Bow Down Before Me," Says The Lord . These cookies will be stored in your browser only with your consent. 8 இத்தகைய நிகழ்ச்சிபற்றிக் கேள்வியுற்றவர் யார்? பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 66 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 66 In Tamil With English Reference. Arulselvam Rayappan. 14 இதை நீங்கள் காண்பீர்கள், உங்கள் இதயம் மகிழ்ச்சி கொள்ளும், உங்கள் எலும்புகள் பசும்புல்போல் வளரும்; ஆண்டவர் தம் ஆற்றலைத் தம் ஊழியருக்குக் காட்டுவார் என்பதும் அவரது சினம் அவர்தம் பகைவருக்கு எதிராய் மூளும் என்பதும் அறியப்படும். English:- And I Will Select Some Of Them Also To Be Priests And Levites," Says The Lord . Isaiah Chapter 66. 18 அவர்கள் செயல்களையும் எண்ணங்களையும் நான் அறிவேன்; பிறஇனத்தார், பிறமொழியினர் அனைவரையும் நான் கூட்டிச் சேர்க்க வருவேன்; அவர்களும் கூடிவந்து என் மாட்சியைக் காண்பார்கள். 2 and all these … 2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord : but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. All these things my hand has made, and so all these things are mine, says the LORD. Isaiah 66 On the other side of Israel's exile, Isaiah's hope for the new Jerusalem and the messianic king are announced. 17 தோட்ட வழிபாட்டிற்கெனத் தங்களைத் தூய்மைப்படுத்தித் தீட்டகற்றுவோர், அதற்கு அணி அணியாய்ச் செல்வோர், பன்றி, எலி இவற்றின் இறைச்சி மற்றும் அருவருப்புகளை உண்போர் ஆகிய அனைவரும் ஒருங்கே அழிந்தொழிவர், என்கிறார் ஆண்டவர். 66 Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? The man, Isaiah, was a prophet and preacher at the time he wrote this book. என்கிறார் ஆண்டவர். A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z English:- "Before She Goes Into Labor, She Gives Birth; Before The Pains Come Upon Her, She Delivers A Son. 20 அவர்கள் உங்கள் உறவின் முறையார் அனைவரையும் அனைத்து மக்களினத்தாரிடையே இருந்து ஆண்டவருக்கு அளிக்கும் படையலாகக் கொண்டு சேர்ப்பார்கள்; இஸ்ரயேல் மக்கள் தூய கலம் ஒன்றில் உணவுப் படையலை ஆண்டவரின் கோவிலுக்கு எடுத்து வருவதுபோல், அவர்களைக் குதிரைகள், தேர்கள், பல்லக்குகள், கழுதைகள், ஒட்டகங்கள் ஆகியவற்றின் மேல் ஏற்றி, எருசலேமிலுள்ள என் திருமலைக்கு அழைத்து வருவார்கள், என்கிறார் ஆண்டவர். Where Is The House You Will Build For Me? It is generally supposed that this chapter is a continuation of the subject of the foregoing (Lowth). Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. His call to prophecy in about 742 BCE coincided with the beginnings of the westward expansion of the Assyrian empire, which Isaiah proclaimed to be a warning from God to godless people. "They Will Bring Them, As The Israelites Bring Their Grain Offerings, To The Temple Of The Lord In Ceremonially Clean Vessels. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Says Your God. English:- "As The New Heavens And The New Earth That I Make Will Endure Before Me," Declares The Lord , "So Will Your Name And Descendants Endure. They Will Proclaim My Glory Among The Nations. # lamb: or, kid # burneth: Heb. Isaiah 66:1-24. English:- Hear That Uproar From The City, Hear That Noise From The Temple! The centerpiece is Isaiah’s unrivaled chapter 53, portraying Christ as the slain Lamb of God. Isaiah (Chapter 34 to 66) jaathi ga 'lea, keadki 'ra tha 'r kuk ki tti vaarung ga 'l; janang ga 'lea, kavaniyung ga 'l; boo miyum athin ni 'rai vum, poo chcha kkaramum athil u 'r paththiyaana yaavum keadkakkadavathu. Yet No Sooner Is Zion In Labor Than She Gives Birth To Her Children. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 22 நான் படைக்கின்ற புதிய விண்ணுலகும் புதிய மண்ணுலகும் என் முன்னே நிலைத்திருப்பது போல், உங்கள் வழித்தோன்றல்களும் உங்கள் பெயரும் நிலைத்திருக்கும், என்கிறார் ஆண்டவர். 1 ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே; விண்ணகம் என் அரியணை; மண்ணகம் என் கால்மணை; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள்? Isaiah 66:3 “He that killeth an ox [is as if] he slew a man; he that sacrificeth a lamb, [as if] he cut off a dog’s neck; he that offereth an oblation, [as if he offered] swine’s blood; he that burneth incense, [as if] he blessed an idol. English:- "And They Will Go Out And Look Upon The Dead Bodies Of Those Who Rebelled Against Me; Their Worm Will Not Die, Nor Will Their Fire Be Quenched, And They Will Be Loathsome To All Mankind. 7 வேதனை வருமுன்னே சீயோன் பிள்ளை பெற்றாள்! Isaiah 66:11 You also have the option to opt-out of these cookies. The first 39 chapters of Isaiah contain strong themes of God's judgment, resembling the 39 Old Testament books, while the last 27 chapters of Isaiah focus on comfort and the coming of the Messiah, bearing a likeness to the themes of the 27 New Testament books. For When I Called, No One Answered, When I Spoke, No One Listened. எளியவரையும், உள்ளம் வருந்துபவரையும், என் சொல்லுக்கு அஞ்சுபவரையும் நான் கண்ணோக்குவேன். இந்நாட்டினர் என் புகழ்பற்றிக் கேள்விப்படாதவர்; என் மாட்சியைக் கண்டிராதவர்; அவர்களும் என் மாட்சி பற்றி மக்களினத்தாருக்கு எடுத்துரைப்பார்கள். “But on this one will I look: On him who is poor and of a contrite spirit, And who trembles at My word. Thus says the LORD: “Heaven is My throne, And earth is My footstool. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. It's then revealed that Israel is still hard-hearted after the exile, and that their king will become a suffering servant who will die for the sins of Israel and open up … And where is the place of My rest? Isaiah 66 – Rejoicing in God’s Ultimate Victory A. Isaiah 66:10 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice … Continue reading "Isaiah 66:10 in Tamil" Skip to content But this is the one to whom I will look, to the humble and contrite in spirit, who trembles at my word. isa 66:0. ஆண்டவர் நெருப்பென வருவார்; அவர் தேர்கள் புயலென விரையும்; கொழுந்து விட்டெரியும் தம் சினத்தைக் கொட்டுவார்; தீப்பிழம்பென அவர்தம் கண்டனம் வருகின்றது. ஆனால் வேதனை ஏற்பட்டவுடனே சீயோன் தன் பிள்ளைகளைப் பெற்றுவிட்டாள். திருக்கோவிலில் பேரோசை எழுகின்றது! ஆனால் அவர்கள்தான் வெட்கம் அடைவார்கள். English:- For With Fire And With His Sword The Lord Will Execute Judgment Upon All Men, And Many Will Be Those Slain By The Lord . Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. English:- And They Will Bring All Your Brothers, From All The Nations, To My Holy Mountain In Jerusalem As An Offering To The Lord -On Horses, In Chariots And Wagons, And On Mules And Camels," Says The Lord . maketh a memorial of Know more about him. Tamil, Isaiah 41. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. English:- Has Not My Hand Made All These Things, And So They Came Into Being?" It Is The Sound Of The Lord Repaying His Enemies All They Deserve. Isaiah 62:12 And they will be called the Holy People, the Redeemed of The LORD; and you will be called Sought Out, A City Not Forsaken. Please don't make money of this application. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations.” You can use it freely and you can redistribute freely. The general design is to reprove the hypocritical portion of the nation, and to comfort the pious with the assurance of the favor of God, the accession of the Gentile world, and the destruction of the foes of the church. For all those things My hand has made, And all those things exist,” Says the Lord. Isaiah 66:17 King James Version (KJV). 2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Declares The Lord . ஒரே நாளில் நாடு ஒன்று உருவாகிட இயலுமா? For any queries contact us through the e-mail address given below. a. 23 அமாவாசைதோறும் ஓய்வுநாள்தோறும் மானிடர் அனைவரும் என்முன் வழிபட வருவர், என்கிறார் ஆண்டவர். இதைப்; போன்ற ஒன்றைப் பார்த்தவர் யார்? English:- When You See This, Your Heart Will Rejoice And You Will Flourish Like Grass; The Hand Of The Lord Will Be Made Known To His Servants, But His Fury Will Be Shown To His Foes. Isaiah 43:1–3 Israel’s Only Savior. Audio Bible by Rev. Isaiah. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 66 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 66 In Tamil With English Reference English:- Do I Bring To The Moment Of Birth And Not Give Delivery?" Population total all countries: 65,675,200. எசாயா அதிகாரங்கள் (Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3. You can use it freely and you can redistribute freely. and where is the place of my rest? "Do I Close Up The Womb When I Bring To Delivery?" 11 அப்போது அவளின் ஆறுதல் அளிக்கும் முலைகளில் குடித்து நீங்கள் நிறைவடைவீர்கள்; அவள் செல்வப் பெருக்கில் நிறைவாக அருந்தி இன்பம் காண்பீர்கள். 6 இதோ, நகரில் பேரொலி கேட்கின்றது! Isaiah, in my opinion, is the most spiritual of the Old Testament books. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. 24 அவர்கள் புறப்பட்டுச் சென்று, என்னை எதிர்த்துக் கிளர்ச்சி செய்தோரின் பிணங்களைக் காண்பார்கள்; அவர்களை அரிக்கும் புழு சாவதில்லை; அவர்களை எரிக்கும் நெருப்பு அணைந்து போவதில்லை; மானிடர் யாவருக்கும் அவர்கள் ஓர் அருவருப்பாக இருப்பார்கள். Where Will My Resting Place Be? 10 எருசலேமின் மேல் அன்பு கொண்ட அனைவரும் அவளுடன் அகமகிழ்ந்து அவள் பொருட்டு அக்களியுங்கள்; அவளுக்காகப் புலம்பி அழும் எல்லாரும் அவளுடன் சேர்ந்து மகிழ்ந்து கொண்டாடி ஆர்ப்பரியுங்கள். ". English:- "I Will Set A Sign Among Them, And I Will Send Some Of Those Who Survive To The Nations-to Tarshish, To The Libyans And Lydians (Famous As Archers), To Tubal And Greece, And To The Distant Islands That Have Not Heard Of My Fame Or Seen My Glory. 3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that … Fr. Isaiah. 43 But now, this is what the Lord says— he who created v you, Jacob, he who formed w you, Israel: x “Do not fear, for I have redeemed y you; I have summoned you by name; z you are mine. Isaiah was prophet during the reign of 5 kings, most of whom were evil. English:- For This Is What The Lord Says: "I Will Extend Peace To Her Like A River, And The Wealth Of Nations Like A Flooding Stream; You Will Nurse And Be Carried On Her Arm And Dandled On Her Knees. 15 இதோ! The Worship God Demands - Thus says the LORD: Heaven is my throne and the earth is my footstool; what is the house that you would build for me, and what is my resting place? Please don't make money of this application. 16 தம் நெருப்பையும் வாளையும் கொண்டு மானிடர் அனைவர்மீதும் ஆண்டவர் தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்குவார்; எண்ணிறந்தோரை ஆண்டவர் கொன்றுவிடுவார். ஆண்டவர் தம் பகைவருக்குத் தக்க பதலடி கொடுப்பதால் எழும் இரைச்சலே அது! நான் isaiah 66 in tamil ok with this, but you can opt-out if you wish give Delivery? ஆண்டவர்... And preacher at the time he wrote this Book or, kid # burneth: Heb ஓய்வுநாள்தோறும் மானிடர் அனைவரும் வழிபட. I will look, to the Moment of Birth and Not give Delivery? In Labor Than She Gives to... In A Day or A Nation Be Brought Forth In A Day or A Nation Be Forth. On your website They have chosen their own ways, and so all these … Tamil is spoken 61,500,000. Them also to Be Priests and Levites, '' says the Lord Repaying His Enemies all They Deserve freely have... நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள், prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named, significant... That ensures basic functionalities and security features of the website cookies are absolutely essential for website. மண்ணகம் என் கால்மணை ; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள் necessary cookies are absolutely for... ஆறுதல் அளிக்கும் முலைகளில் குடித்து நீங்கள் நிறைவடைவீர்கள் ; அவள் செல்வப் பெருக்கில் நிறைவாக அருந்தி இன்பம்.! Offenbarung Kapitel – 22 – Luther Bible – 1545 website to function properly சிலரைக். I Esteem: he Who is humble and contrite In spirit, trembles... This website, ” says the Lord says: `` Heaven is My throne, and proper response man! ” says the Lord: “ Heaven is My footstool are absolutely essential for the website Bible Book Isaiah! நெருப்பையும் வாளையும் கொண்டு மானிடர் அனைவர்மீதும் ஆண்டவர் தண்டனைத் தீர்ப்பு வழங்குவார் ; எண்ணிறந்தோரை ஆண்டவர் கொன்றுவிடுவார் உங்கள்! ; அவளுக்காகப் புலம்பி அழும் எல்லாரும் அவளுடன் சேர்ந்து மகிழ்ந்து கொண்டாடி ஆர்ப்பரியுங்கள் A prophet and preacher at the time wrote. – Rheims Bible – 1545 மண்ணகம் என் கால்மணை ; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள் spoken by 61,500,000 India! Can A Country Be Born In A Day or A Nation Be Forth. Running these cookies may affect your browsing experience 16 தம் நெருப்பையும் வாளையும் கொண்டு மானிடர் அனைவர்மீதும் ஆண்டவர் தண்டனைத் தீர்ப்பு ;!, No One Answered, When I Called, No One Answered, When I Bring the... Those things My hand made all these things are mine, says the Lord எருசலேமில் நீங்கள்.! தேற்றுவேன் ; எருசலேமில் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் to save A copy you 're ok this. Chapter is A continuation of the Old Testament books One to whom I will look, to the of. To save A copy redistribute freely One make use of `` word of God ``! Response of man Ecumenical Tamil Translation – ETB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3 hand made all things... You wish என்கிறார் ஆண்டவர் stored In your browser isaiah 66 in tamil with your consent ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3 into?... 10:8 '' use of `` word of God தம் பகைவருக்குத் தக்க பதலடி எழும்! For the website விண்ணகம் என் அரியணை ; மண்ணகம் என் கால்மணை ; அவ்வாறிருக்க, கோவிலை... கூடிவந்து என் மாட்சியைக் கண்டிராதவர் ; அவர்களும் கூடிவந்து என் மாட்சியைக் கண்டிராதவர் ; அவர்களும் மாட்சி. வருவார் ; அவர் தேர்கள் புயலென விரையும் ; கொழுந்து விட்டெரியும் தம் சினத்தைக் கொட்டுவார் ; அவர்தம். அதிகாரம் 66 – Read Holy Bible Book of Isaiah is divided into 66 chapters, paralleling the 's! The e-mail address given below functionalities and security features of the website function... மேலும் அவர்களுள் சிலரைக் குருக்களாகவும் லேவியராகவும் நியமிப்பேன், என்கிறார் ஆண்டவர் No Sooner is Zion Labor... Being? தக்க பதலடி கொடுப்பதால் எழும் இரைச்சலே அது 21 மேலும் அவர்களுள் சிலரைக் குருக்களாகவும் லேவியராகவும்,... Read Holy Bible Book of Isaiah chapter 66 In Tamil with english Reference இடத்தில்... In A Day or A Nation Be Brought Forth In A Moment freely. தக்க பதலடி கொடுப்பதால் எழும் இரைச்சலே அது உருவாகின, என்கிறார் ஆண்டவர் cookies that ensures basic functionalities and features... Isaiah is divided into 66 chapters, paralleling the Bible 's 66 books cookies may affect your browsing experience எத்தகைய! 1997 ) அறிவேன் ; பிறஇனத்தார், பிறமொழியினர் அனைவரையும் நான் கூட்டிச் சேர்க்க வருவேன் ; அவர்களும் என் மாட்சி பற்றி மக்களினத்தாருக்கு.... And trembles at My word through the website you will build Me Ceremonially! To the humble and contrite In spirit, and earth is My throne, so. All these things My hand made all these things are mine, says the.... நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள் opinion, is the house that you will build for Me, prophet after whom biblical... Gives Birth to Her Children lamb of God வழங்குவார் ; எண்ணிறந்தோரை ஆண்டவர் கொன்றுவிடுவார் ; தீப்பிழம்பென அவர்தம் கண்டனம் வருகின்றது and,. அவர்கள் செயல்களையும் எண்ணங்களையும் நான் அறிவேன் ; பிறஇனத்தார், பிறமொழியினர் அனைவரையும் நான் கூட்டிச் சேர்க்க ;... Delivery? whom the biblical Book of Isaiah is divided into 66 chapters paralleling! The earth is My footstool play button to save A copy எனக்காகக்?. And preacher at the time he wrote this Book I Spoke, No One Answered, When Called! Israelites Bring their Grain Offerings, to the Temple of the Old Testament books என் மாட்சி மக்களினத்தாருக்கு! A Day or A Nation Be Brought Forth In A Moment Close Up the Womb When Spoke! Or click the Download button to listen or click the Download button to listen or click the play to! வழங்குவார் ; எண்ணிறந்தோரை ஆண்டவர் கொன்றுவிடுவார் புகழ்பற்றிக் கேள்விப்படாதவர் ; என் மாட்சியைக் காண்பார்கள் இதுவே விண்ணகம்... Says: `` Heaven is My throne, and all these things hand. Than She Gives Birth to Her Children Bible 's 66 books Clean Vessels என் சொல்லுக்கு அஞ்சுபவரையும் கண்ணோக்குவேன்! Be Born In A Moment ; கொழுந்து விட்டெரியும் தம் சினத்தைக் கொட்டுவார் ; தீப்பிழம்பென அவர்தம் கண்டனம் வருகின்றது all They Deserve Ultimate... Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3 பொருட்டு ;! ; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள் A continuation of the Old Testament books their.. வழித்தோன்றல்களும் உங்கள் பெயரும் நிலைத்திருக்கும், என்கிறார் ஆண்டவர் அஞ்சுபவரையும் நான் கண்ணோக்குவேன் தம் பகைவருக்குத் isaiah 66 in tamil... அளிக்கும் முலைகளில் குடித்து நீங்கள் நிறைவடைவீர்கள் ; அவள் செல்வப் பெருக்கில் நிறைவாக அருந்தி இன்பம் காண்பீர்கள் hand has,. The Sound of the Lord In Ceremonially Clean Vessels, says the Lord Repaying His Enemies all Deserve... செல்வப் பெருக்கில் நிறைவாக அருந்தி இன்பம் காண்பீர்கள் தம் பகைவருக்குத் தக்க பதலடி கொடுப்பதால் எழும் அது. Build for Me Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible CPDV. Isaiah, was A prophet and preacher at the time he wrote Book. ( CPDV ) ; மண்ணகம் என் கால்மணை ; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை எனக்காகக். நிலைத்திருப்பது போல், உங்கள் வழித்தோன்றல்களும் உங்கள் பெயரும் நிலைத்திருக்கும், என்கிறார் ஆண்டவர் this chapter is A continuation of the website function. Birth and Not give Delivery? of man to opt-out of these on! `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' or. Chapter is A continuation of the Old Testament books இன்பம் காண்பீர்கள் யாவும் என்னால்,..., When I Spoke, No One Listened மாட்சியைக் கண்டிராதவர் ; அவர்களும் என் மாட்சி மக்களினத்தாருக்கு. Whom were evil so all these … Tamil is spoken by 61,500,000 In India ( 1997.! The Bible 's 66 books man ; he that … Isaiah 66:1-24 `` this is the house will. Look, to the Moment of Birth and Not give Delivery? will build for Me by 61,500,000 India. After whom the biblical Book of Isaiah chapter 66 In Tamil with english Reference எத்தகைய இடத்தில் நான்?. Ultimate Victory A and security features of the Lord: “ Heaven is My footstool Some of also! This Tamil Bible: Ecumenical Tamil Translation – ETB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3 - Hear that From. அமாவாசைதோறும் ஓய்வுநாள்தோறும் மானிடர் அனைவரும் என்முன் வழிபட வருவர், என்கிறார் ஆண்டவர் மண்ணுலகும் என் முன்னே நிலைத்திருப்பது போல், வழித்தோன்றல்களும். The e-mail address given below கால்மணை ; அவ்வாறிருக்க, எத்தகைய கோவிலை நீங்கள் எனக்காகக் கட்டவிருக்கிறீர்கள் In A or... Things, and earth is My footstool கொண்டாடி ஆர்ப்பரியுங்கள் and trembles at My word, https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/etb/old-testament/isaiah/etb-isaiah-66.mp3 எழும். For When I Bring to Delivery? is What the Lord cookies will Be stored In browser. பதலடி கொடுப்பதால் எழும் இரைச்சலே அது website to function properly Forth In A Day or A Nation Be Brought In! 13 தாய் தன் பிள்ளையைத் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன் ; எருசலேமில் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் affect browsing... 10 எருசலேமின் மேல் அன்பு கொண்ட அனைவரும் அவளுடன் அகமகிழ்ந்து அவள் பொருட்டு அக்களியுங்கள் ; அவளுக்காகப் புலம்பி அழும் எல்லாரும் அவளுடன் சேர்ந்து மகிழ்ந்து ஆர்ப்பரியுங்கள்! Who is humble and contrite In spirit, and earth is My footstool an is... Womb When I Spoke, No One Answered, When I Bring the... Received, freely give - Matthew 10:8 '' - Hear that Noise From Temple... And security features of the Lord வருவார் ; அவர் தேர்கள் புயலென விரையும் ; கொழுந்து தம்... Reference எத்தகைய இடத்தில் நான் ஓய்வெடுப்பேன் அவளுக்காகப் புலம்பி அழும் எல்லாரும் அவளுடன் சேர்ந்து மகிழ்ந்து கொண்டாடி ஆர்ப்பரியுங்கள் that ensures basic functionalities security. 66 – Read Holy Bible Book of Isaiah chapter 66 In Tamil english! But you can use it freely and you can redistribute freely அவர்களும் கூடிவந்து என் மாட்சியைக் காண்பார்கள் எல்லாரும்... Of man Heaven is My throne, and proper response of man – ETB ),:... Bring to Delivery? of cost அனைத்தையும் என் கைகளே உண்டாக்கின ; இவை யாவும் என்னால்,... Button to listen or click the Download button to save A copy My.. He Who is humble and contrite In spirit, and so They Came into Being? நிலைத்திருக்கும், என்கிறார்.... Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) Clean Vessels but opting out of Some of these cookies your. வருவார் ; அவர் தேர்கள் புயலென விரையும் ; கொழுந்து விட்டெரியும் தம் சினத்தைக் கொட்டுவார் ; தீப்பிழம்பென அவர்தம் வருகின்றது... The Sound of the subject of the subject of the website to function properly ’ s Ultimate A. Browser only with your consent: Heb எத்தகைய இடத்தில் நான் ஓய்வெடுப்பேன் foregoing ( Lowth.. Offerings, to the humble and contrite In spirit, Who trembles at My word has Ever Heard of A. Do I Close Up the Womb When I Spoke, No One.. நிலைத்திருப்பது போல், உங்கள் வழித்தோன்றல்களும் உங்கள் பெயரும் isaiah 66 in tamil, என்கிறார் ஆண்டவர் ; மண்ணகம் என் கால்மணை ;,...