Nieruchomości

Przydatne informacje dotyczące praktyki Kancelarii w obszarze prawa nieruchomości:

System aktów prawnych i orzecznictwa:

AKTY PRAWA UE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE:

 1. 1.KONWENCJA o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2012 r.)
 • Konwencja określa definicje dziedzictwa architektonicznego, system ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego, identyfikacje dóbr podlegających ochronie, system ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego, środki pomocnicze, sankcje za naruszenie przepisów prawa o ochronie dziedzictwa architektonicznego, politykę w zakresie konserwacji zabytków, współudział oraz stowarzyszenia, zakres informacji i szkoleń oraz kwestie związane z europejską koordynacją polityki konserwacji zabytków.
 1. 2.DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2014.60.34)
 • Dyrektywa określa wspólne ramy dla niektórych aspektów przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących umów obejmujących kredyt konsumencki zabezpieczony hipoteką lub w inny sposób, a związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, w tym obowiązku przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przed przyznaniem kredytu, jako podstawy opracowania skutecznych standardów zawierania umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi w państwach członkowskich, a także dla określonych wymogów ostrożnościowych i nadzorczych, w tym w zakresie ustanawiania i nadzorowania pośredników kredytowych, wyznaczonych przedstawicieli i instytucji niekredytowych.
 1. 3.Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1—562)
 • Rozporządzenie ustanawia jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, określony jako "Wspólny Słownik Zamówień".
 1. 4.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 329 z 17.12.2003, str. 1—270)
 • W rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia, załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia, załącznik III zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia, w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia, w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.
 1. 5.ROZPORZĄDZENIE KOMISJInr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 74 z 15.03.2008, str. 1—375)
 • Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

 

 1. 6.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 145 z 04.06.2008, str. 65—226)
 • Rozporządzenie ustanawia nową wspólną klasyfikację CPA w obrębie Wspólnoty, w celu zapewnienia powiązania z rzeczywistością gospodarczą i zapewnienie porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi. Rozporządzenie stosuje się do korzystania z klasyfikacji wyłącznie dla celów statystycznych.
 1. 7.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 88 z 04.04.2011, str. 5—43)
 • Rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.
 1. 8.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 272 z 18.10.2011, str. 1—64)
 • Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące stosowania nazw włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, przepisy dotyczące etykietowania lub oznakowywania wyrobów włókienniczych zawierających nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego, a także przepisy dotyczące określania składu surowcowego wyrobów włókienniczych za pomocą analizy ilościowej dwuskładnikowych i trójskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych, mające na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego i umożliwienie dostarczania konsumentom dokładnych informacji. Rozporządzenie ma zastosowanie do wyrobów włókienniczych udostępnianych na rynku Unii oraz do wyrobów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia.
 1. 9.ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych (Dz.U. L 289 z 31.10.2013, str. 42—43)
 • Rozporządzenie określa format europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych. Załącznik do rozporządzenia zawiera wzór formatu europejskiej oceny technicznej.
 1. 10.ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.U. L 52 z 21.02.2014, str. 1—)
 • Rozporządzenie określa warunki udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej.
 1. 11.ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.U. L 157 z 27.05.2014, str. 76—79)
 • Rozporządzenie stanowi że załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie stanowi również że certyfikaty i inne dokumenty wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
 1. 12.ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załąIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.U. L 159 z 28.05.2014, str. 41—46)
 • Rozporządzenie zmienia załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

 

 1. 13.DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 94 z 28.03.2014, str. 65—242)
 • Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące procedur udzielania zamówień przez instytucje zamawiające w odniesieniu do zamówień publicznych oraz konkursów, których wartość szacunkowa jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 4 dyrektywy.

AKTY PRAWA POLSKIEGO

 

 I.NIERUCHOMOŚCI

1. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)

 • Ustawa reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

1.1.    ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. (Dz.U.1990.89.519). Na podstawie art. 1064 Kodeksu cywilnego

 • Rozporządzenie określa warunki dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

ORZECZNICTWO:

Księga I

 • Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 maja 2013 r. III CZP 24/2013 Lexis.pl nr 5930670

Teza:

1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 grudnia 2013 r. III CSK 32/2013 Lexis.pl nr 8334412

Teza:

Nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż produkcja rolna.

 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 września 2012 r. IV CSK 93/2012 Lexis.pl nr 3954737

Teza:

Nieruchomością rolną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 r. Nr 64 poz. 592) jest także nieruchomość częściowo przeznaczona w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2011 r. I CSK 98/2010 Lexis.pl nr 2596760

Tezy:

1. Definicja nieruchomości rolnej zawarta w art. 46[1] kc ma zastosowanie na obszarze całego prawa cywilnego. Jej wykorzystanie nie może jednakże prowadzić do nadania innej treści art. 17b ust. 1 pkt 2 ugnr niż wynika to z jego brzmienia i celu. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przepis ten uzależnia bowiem nie od tego, czy w użytkowanie wieczyste oddana została nieruchomość rolna (wówczas należałoby rozumieć, że chodzi o nieruchomość o jakiej stanowi art. 46[1] kc), ale od „wykorzystywania nieruchomości na cele rolne”.

2. Oznaczenie w rejestrze gruntów nieruchomości jako grunt rolny nie ma znaczenia dla oceny, czy nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolne.

 

 

Korzystając ze strony Kancelarii zgadzasz się na użycie plików cookies. Więcej informacji o celu ich użycia i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.